ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

ιοντοανταλλακτικές ρητίνες
Φυσικοί ή συνθετικοί πολυμερείς ιοντοανταλλάκτες. Οι ι.ρ. διακρίνονται σε κατιοντοανταλλακτικές ρητίνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την απομόνωση και τον διαχωρισμό κατιόντων, γι’ αυτό περιέχουν αρνητικά φορτισμένες ομάδες (π.χ. καρβοξυλικές ή θειικές), ενώ διακρίνονται σε ισχυρού ή ασθενούς τύπου οξέος· σε ανιοντοανταλλακτικές ρητίνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται στον καθαρισμό ανιόντων, γι’ αυτό φέρουν θετικά φορτισμένες ενώσεις, όπως οι αμίνες, και διακρίνονται σε ισχυρού ή ασθενούς τύπου βάσεις· και τέλος, σε επαμφοτερίζουσες ή διπολικές ρητίνες που είναι αμφολύτες και χρησιμοποιούνται στον διαχωρισμό τόσο κατιόντων όσο και ανιόντων. Στις ι.ρ. το ιόν που σχηματίζει το δομικό δίκτυό τους μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά ακίνητο εξαιτίας του μεγάλου μοριακού βάρους. Το ιοντικό πλέγμα συνδέεται με άλλα ιόντα μικρότερα και αντίθετου φορτίου, τα οποία μπορούν να ανταλλάσσονται με τα ιόντα του διαλύματος γύρω τους και να αποκαθίσταται κατ’ αυτό τον τρόπο ισορροπία. Το μέσο μέγεθος των σωματιδίων στις ι.ρ. είναι 0,2-2 mm και οι αντίστοιχες πυκνότητες είναι 0,5-0,9 gr/cm3. Οι ι.ρ. χρησιμοποιούνται στην αφαλάτωση του νερού, στον καθορισμό των προϊόντων της οργανικής και ανόργανης σύνθεσης, στον μερικό διαχωρισμό αμινοξέων, ενώ συναντούν ευρεία εφαρμογή στη βιοχημεία για την απομόνωση και τον διαχωρισμό πολυηλεκτρολυτών, όπως είναι οι πρωτεΐνες και τα νουκλεϊκά οξέα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ρητίνες — Οργανικές ουσίες, στερεές ή ημιστερεές, με διάφορη σύνθεση, οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως από μια τυπική υαλώδη μορφή και συχνά είναι διαφανείς. Οι φυσικές ρ. προέρχονται από τον φυτικό κόσμο και εξάγονται από διάφορα δέντρα μαζί με τις… …   Dictionary of Greek

  • απιονισμός ή αποϊονισμός — Μέθοδος ελευθέρωσης του νερού από τα ξένα ιόντα που περιέχει. Μερικές ουσίες, φυσικές ή συνθετικές, που λέγονται ιοντοανταλλακτικές ρητίνες, έχουν τη δυνατότητα να συγκρατούν ένα ιόν και να το αντικαθιστούν αποδίδοντας σε αντάλλαγμα ένα άλλο.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”